mobile-logo


Детелина Аджамова

Старши учител по Български език и литература.
Председател на Методическото обединение по Български език и литература и чужди езици.
Член на Методическото обединение на класните ръководители. Член на Комисията по БДП.
Завършено образование: ОКС магистър - специалност "Българска филология"; Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий".
V ПКС.

Наталия Маринова

Старши учител по Английски и руски език.
Член на Методическото обединение по Български език и литература и чужди езици.
Член на Методическото обединение на класните ръководители. Завършено образование: ОКС бакалавър - Педагогика на обучението по руски език, с втора специалност български език; Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";
ОКС магистър - Педагогика на обучението по английски език в среден и горен курс на средните училища; Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
V ПКС.

Анастасия Ачева

Учител по Английски език.
Член на Методическото обединение по Български език и литература и чужди езици. Член на Методическото обединение на класните ръководители. Член на Комисията по организиране на НВО.
Завършено образование: ОКС магистър - Английски език и методика на чуждоезиковото обучение; Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий".

Милена Драганова

Старши учител по немски език.

Анка Минкова

Старши учител по Математика и Информатика и Информационни технологии.
Председател на Методическото обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители.
Образование: ОКС магистър - специалност "Математика и информатика", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
II ПКС.

Дияна Йорданова

Учител по Математика и Информатика и Информационни техонологии.
Член на Методическото обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки.

Стефана Димитрова

Старши учител по Математика и Технологии и предприемачество.Председател на Комисията по БДП.
Член на Методическото обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители.
II ПКС.

Ваня Анчева

Старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия.
Член на Методическо обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители.
Завършено образование: ОКС магистър - специалност "Биология и химия"; Допълнителна квалификация: Педагогическа правоспособност по Физика и астрономия - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".
IV ПКС.

Гергана Хинкова

Старши учител по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование.
Член на Методическото обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители. Член на Комисията по БДП.
Завършено образование: ОКС магистър - специалност "Биология и химия"; Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".
V ПКС.

Гергана Неделчева

Старши учител по География и икономика, История и цивилизации и Изобразително изкуство.
Председател на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Председател на Методическото обединение по учебните предмети от История и цивилизации, География и икономика, Философски цикъл, Професионално обучение, Технологии и предприемачество и Изкуства.
Член на Методическото обединение на класните ръководители.
Член на Комисията по гражданско образование.
Завършено образование: ОКС магистър - специалност "История и География и учител в средните училища"; Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий".
IV ПКС.

Христо Стефанов

Старши учител по История и цивилизации, География и икономика и Гражданско образование.
Председател на Комисията по Гражданско образование.
Председател на Методическото обединение на класните ръководители.
Член на Методическото обединение по учебните предмети от История и цивилизации, География и икономика, Философски цикъл, Професионално обучение, Технологии и предприемачество и Изкуства.
Член на Училищната комисия на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Завършено образование: ОКС магистър - "История и география"; Великотърновски университет.

Надежда Василева

Учител по Философски цикъл.
Член на Методическото обединение по учебните предмети от История и цивилизации, География и икономика, Философски цикъл, Професионално обучение, Технологии и предприемачество и Изкуства.
Член на Методическото обединение на класните ръководители.
Член на Комисията по Гражданско образование.
Член на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Завършено образование: ОКС магистър - специалност "Психология".
Допълнителна квалификация: Педагогическа провоспособност по Гражданско образование, Психология и Предприемачество.
III ПКС.

Анелия Костова

Старши учител по Музика.

Пламен Георгиев

Учител по Теоретично обучение.
Член на Методическото обединение по учебните предмети от История и цивилизации, География и икономика, Философски цикъл, Професионално обучение, Технологии и предприемачество и Изкуства.

Сава Савов

Учител по Теоретично обучение.