Анастасия Ачева

Анастасия Иванова Ачева

Член на Методическото обединение по Български език и литература и чужди езици. Член на Методическото обединение на класните ръководители. Член на Комисията по организиране на НВО.
Завършено образование: ОКС магистър – Английски език и методика на чуждоезиковото обучение; Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.