Анка Стефанова Минкова

Председател на Методическото обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители.
Образование: ОКС магистър – специалност “Математика и информатика”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
II ПКС.