Ваня Анчева

Ваня Маринова Анчева

Член на Методическо обединение по Математика, Информационни технологии и Природни науки. Член на Методическото обединение на класните ръководители.
Завършено образование: ОКС магистър – специалност “Биология и химия”; Допълнителна квалификация: Педагогическа правоспособност по Физика и астрономия – Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.
IV ПКС.