Гергана Игнатова Неделчева

Председател на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Председател на Методическото обединение по учебните предмети от История и цивилизации, География и икономика, Философски цикъл, Професионално обучение, Технологии и предприемачество и Изкуства.
Член на Методическото обединение на класните ръководители.
Член на Комисията по гражданско образование.
Завършено образование: ОКС магистър – специалност “История и География и учител в средните училища; Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.
IV ПКС.