Детелина Тодорова Аджамова

Председател на Методическото обединение по Български език и литература и чужди езици.
Член на Методическото обединение на класните ръководители. Член на Комисията по БДП.
Завършено образование: ОКС магистър – специалност “Българска филология”; Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.
V ПКС.