Наталия Маринова

Наталия Георгиева Маринова

Член на Методическото обединение по Български език и литература и чужди езици.
Член на Методическото обединение на класните ръководители. Завършено образование: ОКС бакалавър – Педагогика на обучението по руски език, с втора специалност български език; Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”;
ОКС магистър – Педагогика на обучението по английски език в среден и горен курс на средните училища; Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
V ПКС.