Христо Михайлов Стефанов

Председател на Комисията по Гражданско образование.
Председател на Методическото обединение на класните ръководители.
Член на Методическото обединение по учебните предмети от История и цивилизации, География и икономика, Философски цикъл, Професионално обучение, Технологии и предприемачество и Изкуства.
Член на Училищната комисия на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Завършено образование: ОКС магистър – “История и география”; Великотърновски университет.